August 29, 2010
 

Niressa AB är ett miljökonsultföretag som erbjuder tjänster
inom avfall och energi.

 

 
Nyliga publikationer
Aktuellt

2018
Serti S., Löfgren M., 2018. Vägledning för klassificering av förbränningsrester med beräkningsmetoder. Rapport 2018:13, Avfall Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018
Löfgren M., Sidborn M., 2018. Modelling of bounding corrosion rates of reactor pressure vessels in SFR due to earth currents. SKB R-16-14, Svensk Kärnbränslehantering AB.

2019-05-07
Klassificering av förbränningsrester
Just nu är det många kunder som har frågor angående klassificering av förbränningsrester från sam- och avfallsförbränning.

Från och med 2015 har klassificering av avfall skett enligt Ramdirektivet om avfall (2008/98/EG) och en ny Bilaga III. Detta har lett till en uppdatering/omarbetning av de farliga egenskaper HP 1 till HP 15. Ett avfalls farliga egenskaper ses nu i ljuset av kemikalielagstiftning och CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 samt Testmetodförordningen (EG) nr 440/2008. Från och med den 5 juli 2018 gäller även nya bestämmelser för beräkning av den farliga egenskapen HP 14 – Ekotoxiskt, i och med (EU) 2017/997.

Branschorganisationen Avfall Sverige har nyligen gett ut en vägledning för att svara på frågan hur uppdaterad lagstiftning påverkar klassificering av förbränningsrester från avfallsförbränning (Rapport 2018:13). Niressa har varit med att ta fram denna vägledning, tillsammans med Sami Serti på Citres AB. Under 2019 har de första klassificeringarna gjorts på basis av denna vägledning.

 

 


© Niressa, 2019